Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Општи услови пословања

   
 Ален Крајиновић, МБА
 Брокер за осигурање

ybg.at

1. Пуноважност опћих услова за пословање

1.1 Сљедећи опћи услови пословња (у даљњем тексту “АГБ” ) вриједе као договорени за сваки захтјев на осигурање са Брокером Ален Крајиновић (у даљњем тексту “Брокер”) и служе као темељ за пословни однос између клијента и брокера, као и за сва будућа пословна догађања.

1.2 Ови АГБ допуњују такође и Брокер уговор, уколико је такав уговор са Брокером направљен.

2. Опће одредбе

2.1 Брокер поседрује уговоре о осигурању између клијента и осигуравајуће куће без властитог или страног интереса, посебно неовисно од интереса осигуравајуће куће. Упркос чињеници да Брокер ради за обије странке, он ипак треба да заступа интересе клијента.

2.2 Брокер обавља свој пословни дио према законским одредбама, посебно према одредби закона о брокерима у важећој верзији (МаклерГ), закона о конзумнтима у важећој верзији (КСцхГ), ових АГБ и уколику са Брокером уговором договорено, онда и према тим одредбама.

3. Обавезе Брокера

3.1 Обавеза Брокера код заступања интереса клијената је обухваћана професионалним објашњењем и савјетовањем клијента према његовим специфичним потребама и жељама.

3.2 Брокер је обавезан да клијенту према могућности у сваком поједином случају понуди најбољу могућу заштиту. Уколико уговором није нешто друго написмено договорено, се обавеза Брокера у овом случају ограничава на осигуравајуће куће са сједиштем у Аустрији.

3.3 Посредовање најбоље могуће осигуравајуће заштите од стране Брокера се одвија у одређеном временском периоду кроз разматрање односа цијена и перформенса. Код избора осигуравајуће куће могу поред цијене и други фактори бити одлучујићи, посебно фактори као компетенција осигуравајуће куће, гестиција код ликвидације штете, њезине спремности на куланцију, могућности на одјаву осигуравајуће заштите код настале штете, висине дијела штете који клијент сам мора платити, итд..

3.4 За подузетнике (§1ффУГБ) вриједе обавезе Брокера у складу са законом МаклерГ § 28 З4,З5 унд З7 као одрекнуте.

3.5 Такође и према консументима (§1КСцхГ) вриједе обавезе Брокера у складу са законом МаклерГ §28 З 7 као одрекнуте. Брокер није обавезан да контролише постојеће уговоре нити да прави одговарајуће понуде за побољшање осигуравајуће заштите.

3.6 Брокер има обавезу према § 28 З6 МаклерГ (Подршка у ријешавању штете) само у случају да постоји одговарајући писмени уговор о томе.

3.7 Подручје дијелатности Брокера, осим ако у појединачном случају није написмено другачије уговорено, се своди на Аустрију. Из овога разлога ће стране осигуравајуће куће бити узете у обзир од стране Брокера само под условом да је клијент дао изричити налог за то и договорио плаћање хонорара за додатно утрошено вријеме.

4. Обавезе Клијената

4.1 Клијент је обавезан да Брокеру правовремено, искрено и у потпуности уступи све информације, документе и податке који су му потребни да би могао оцијенити инвидуалне потребе клијента и са тим на најбољи могући начин испунио своју посредничку дјелатност. Ова информацијска обавеза обухваћа такође непосредну и аутоматску комуникацију свих за осигуравајућу заштиту релевантних промјена, као на примјер: промјена адресе, струке, боравишта у иностранству, повећања ризика у свакоме смислу и слично.

4.2 Клијент треба да судјелује на анализирању ризика, колико је то у његовој могућности.
Клијент има посебну обавезу, да одреди исправну суму за осигурање и њу онда саопшти Брокеру .
Уколико је потребно клијент је обавезан да судјелује у инспицирању ризика заједно са Брокером или осигуравајућом кућом након што је термин за то инспицирање договорен.

4.3 Клијент је обавезан да све документе који су од стране Брокера посредовани, испита на њихову исправност у успордби са претходним захтјевом за осигурање и да све грешке, формалне или у садржају без оклијевања саопшти Брокеру да би се те грешке исправиле.

4.4 Клијент узима до знања, да све законске обавезе или обавезе према уговору са осигуравајућом кућом, морају бити испуњене и да њихово неиспуњење може довести до неплаћања штете од стране осигуравајуће куће.

4.5 Клијент узима до знања, да сама пријава штете или инспицирање штете од стране вјештака осигуравајуће кући не значи да је штета у основи покривена нити да ће иста бити плаћена од стране осигуравајуће куће.

5. Одговорност Брокера

5.1 Одговорност Брокера и његових помоћника је у цјелокупном пословном односу ограничена на намјеру и грубу немарљивост. Према консументима вриједи одрицање према §1КСцхГ само ако се односи на друге штете него као што су озљеде на особама. Одговорност Брокера за штете које произилазе из његове активности су ограничену у том обиму, да он за штете које призилазе из немарљивости није одговоран, уколико одштета за појединачну штету прелази ЕУР 1.000.000,00 (ЕУР један милион) или ЕУР 1.500.000,00 (ЕУР један и пол милиона)за све штете једне године. Према одредбама §137цГеwО се ове минималне суме редовно процентуално повећавају или смањују (од 15.01.2008) према еуропском индексу за потрошачке цијене, а при томе ће бити заокружуне на најближи пуни еуро износу. Даље је одговорност Брокера ограничена у том смислу да не обухвата изгубљени профит.

5.2 Брокер не одговара за такве штете, које су из обавезе клијента настале кроз одређивање исправне суме за осигурање.

5.3 Клијент мора обавијестити брокера одмах по сазнању о некој штете и подузети све могуће мјере опреза са циљем ублажавање штете.

5.4 Клијент потврђује да је разумио, да потписивање захтјева са Брокером још незначи да има осигуравајућу заштиту, јер тај захтјев мора још бити прихваћен од осигуравајуће куће. Клијент потврђује даље да између потписа захтјева и његовог прихваћања од стране осигуравајуће куће може доћи до непокривености тога ризика. Из те околности не може брокер бити одговоран.

5.5 Услов за однос одговорности између клијента и Брокер је постојање писменог налога за осигурање. Из усменог налога клијента се неможе произвести одговорност Брокера.

5.6 Захтјеви за накнаду штете против Брокера застарјевају у року од 6 (шест) мјесеци након што је оштећеном штета била позната или (морала бити позната),(релативно застарјевање), међутим најкасније у року од 3 (три) године од оправданог захтјева за одштету(апсолутно застарјевање).

6. Провизија –Хонорар

Брокера нема право на наплату хонорара од клијента – осим ако то није изричито написмено договорено . То се такође односи и на могућу накнаду хонорара због савјетовања. Захтјев Брокера на накнаду трошкова готовине није погођени овом одредбом.

7. Објаве

7.1 Као адреса за објаву промјена или новости важи задња Брокеру позната адреса од клијента.

7.2 Клијент узима до знања да због повремено могућих, технички неизбјежних погрешка код пријенос е-маилова може доћи до губљења података, њиховог оштећена или чак јавне познатости. За ове посљедице преузима Брокер одговорнст само ако их је он проузроковао. Приступ е-маил не проузрокује привремену покривеност нити има дејство на прихваћање понуде.

8. Тајност –Заштита података

8.1 Брокера је задужен за тајност, мора штити комерцијалне и индустријске тајне његових клијента, које су му познате кроз савјетодавне активности и осигуравајућим друштвима прослиједити само такве информације које су им потребне за процјену осигурног или ризика којег још треба осигурати.

8.2 Клијент је сугласан са чињецом да ће његови особни подаци бити обрађени кориштењем аутоматизирани средстава Брокера и у испуњењу његових уговорних обавеза предати такође и трећим особама.

9. Ауторска права

Клијент потврђује да је сваки од Брокера направљени концепт, посебно анализа ризика и концепт за осигурање, дјело заштићено ауторским правом. Свако умножавање, промјена или допуна, те објављивање било којој трећој страни захтијева писмену сугласност Брокера.

10. Завршне одредбе

10.1 Измјене и / или допуне ових увјета (АГБ) вриједе само у писаној форми, а то такођер вриједи и за одрицање од писане форме.

10.2 Ако је било која одредба ових увјета неважећа или непримјењива то не утиче на ваљаност или проводљвост осталих одредби ових увјета. Неважећа или непримјењива одредба ће бити у том случају замјењена са важећом одредбом која јој најближе пристаје.

10.3 Изведба је мјесто Брокерове подружнице. У споровима ће искључиво бити позван надлежни суд на мјесту Брокерове подружнице, уколико у појединим случајевима не постоје други законски прописи.

10.4 Изричито важи Аустријски закон с ​​изнимком међународних референтних стандарда.

 
КОД СПОРА ЗБОГ РАЗЛИКЕ ЗНАЧЕЊА РИЈЕЧИ ИЛИ ЧИТАВИХ РЕЧЕНИЦА ИЗМЕЂУ ОВОГА ПРЕВОДА И ОРИГИНАЛНИХ АГБ, ДАЈЕ СЕ ДО ЗНАЊА ДА ЈЕ САМО ОРИГИНАЛНА ВЕРЗИЈА НА ЊЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ ПРАВНО ВАЖЕЋА!!!!