Naslov Vaše Stranice
A+ A-

Opći uslovi poslovanja

  
 

Alen Krajinović, MBA
Broker za osiguranje
ybg.at

 

1. Punovažnost općih uslova za poslovanje
 
1.1 Sljedeći opći uslovi poslovnja (u daljnjem tekstu “AGB” ) vrijede kao dogovoreni za svaki zahtjev na osiguranje sa Brokerom Alen Krajinović (u daljnjem tekstu “Broker”) i služe kao temelj za poslovni odnos između klijenta i brokera, kao i za sva buduća poslovna događanja.
 
1.2 Ovi AGB dopunjuju takođe i Broker ugovor, ukoliko je takav ugovor sa Brokerom napravljen.
 

2. Opće odredbe

2.1 Broker posedruje ugovore o osiguranju između klijenta i osiguravajuće kuće bez vlastitog ili stranog interesa, posebno neovisno od interesa osiguravajuće kuće. Uprkos činjenici da Broker radi za obije stranke, on ipak treba da  zastupa interese klijenta.

2.2 Broker obavlja svoj poslovni dio prema zakonskim odredbama, posebno prema odredbi zakona o brokerima u važećoj verziji (MaklerG), zakona o konzumntima u važećoj verziji (KSchG), ovih AGB i ukoliku sa Brokerom ugovorom dogovoreno, onda i prema tim odredbama.

 
3. Obaveze Brokera

3.1 Obaveza Brokera kod zastupanja interesa klijenata je obuhvaćana profesionalnim objašnjenjem i savjetovanjem klijenta prema njegovim specifičnim potrebama i željama.

3.2 Broker je obavezan da klijentu prema mogućnosti u svakom pojedinom slučaju ponudi najbolju moguću zaštitu. Ukoliko ugovorom nije nešto drugo napismeno dogovoreno, se obaveza Brokera u ovom slučaju ograničava na osiguravajuće kuće sa sjedištem u Austriji.

3.3 Posredovanje najbolje moguće osiguravajuće zaštite od strane Brokera se odvija u određenom vremenskom periodu kroz razmatranje odnosa cijena i performensa. Kod izbora osiguravajuće kuće mogu pored cijene i drugi faktori biti odlučujići, posebno faktori kao kompetencija osiguravajuće kuće, gesticija kod likvidacije štete, njezine spremnosti na kulanciju, mogućnosti na odjavu osiguravajuće zaštite kod nastale štete, visine dijela štete koji klijent sam mora platiti, itd..

3.4 Za poduzetnike (§1ffUGB) vrijede obaveze Brokera u skladu sa zakonom MaklerG § 28 Z4,Z5 und Z7 kao odreknute.

3.5 Takođe i prema konsumentima (§1KSchG) vrijede obaveze Brokera u skladu sa zakonom MaklerG §28 Z 7 kao odreknute. Broker nije obavezan da kontroliše postojeće ugovore niti da pravi odgovarajuće ponude za poboljšanje osiguravajuće zaštite.

3.6 Broker ima obavezu prema § 28 Z6 MaklerG (Podrška u riješavanju štete) samo u slučaju da postoji odgovarajući pismeni ugovor o tome.

3.7 Područje dijelatnosti Brokera, osim ako u pojedinačnom slučaju nije napismeno drugačije ugovoreno, se svodi na Austriju. Iz ovoga razloga će strane osiguravajuće kuće biti uzete u obzir od strane Brokera samo pod uslovom da je klijent dao izričiti nalog za to i dogovorio plaćanje honorara za dodatno utrošeno vrijeme.
 
4. Obaveze Klijenata

4.1 Klijent je obavezan da Brokeru pravovremeno, iskreno i u potpunosti ustupi sve informacije, dokumente i podatke koji su mu potrebni da bi mogao ocijeniti invidualne potrebe klijenta i sa tim na najbolji mogući način ispunio svoju posredničku djelatnost. Ova informacijska obaveza obuhvaća takođe neposrednu i automatsku komunikaciju svih za osiguravajuću zaštitu relevantnih promjena, kao na primjer: promjena adrese, struke, boravišta u inostranstvu, povećanja rizika u svakome smislu i slično.

4.2 Klijent treba da sudjeluje na analiziranju rizika, koliko je to u njegovoj mogućnosti.
 Klijent ima posebnu obavezu, da odredi ispravnu sumu za osiguranje i nju onda saopšti Brokeru .
Ukoliko je potrebno klijent je obavezan da sudjeluje u inspiciranju rizika zajedno sa Brokerom ili osiguravajućom kućom nakon što je termin za to inspiciranje dogovoren.

4.3 Klijent je obavezan da sve dokumente koji su od strane Brokera posredovani, ispita na njihovu ispravnost u uspordbi sa prethodnim zahtjevom za osiguranje i da sve greške, formalne ili u sadržaju bez oklijevanja saopšti Brokeru da bi se te greške ispravile.

4.4 Klijent uzima do znanja, da sve zakonske obaveze ili obaveze prema ugovoru sa osiguravajućom kućom, moraju biti ispunjene i da njihovo neispunjenje može dovesti do neplaćanja štete od strane osiguravajuće kuće. 

4.5 Klijent uzima do znanja, da sama prijava štete ili inspiciranje štete od strane vještaka osiguravajuće kući ne znači da je šteta u osnovi pokrivena niti da će ista biti plaćena od strane osiguravajuće kuće.

5. Odgovornost Brokera

5.1 Odgovornost Brokera i njegovih pomoćnika je u cjelokupnom poslovnom odnosu ograničena na namjeru i grubu nemarljivost. Prema konsumentima vrijedi odricanje prema §1KSchG  samo ako se odnosi na druge štete nego kao što su ozljede na osobama. Odgovornost Brokera  za štete koje proizilaze iz njegove aktivnosti su ograničenu u tom obimu, da on za štete koje prizilaze iz nemarljivosti nije odgovoran, ukoliko odšteta za pojedinačnu štetu prelazi EUR 1.000.000,00 (EUR jedan milion) ili EUR 1.500.000,00 (EUR jedan i pol miliona)za sve štete jedne godine. Prema odredbama §137cGewO se ove minimalne sume redovno procentualno povećavaju ili smanjuju (od 15.01.2008) prema europskom indeksu za potrošačke cijene, a pri tome će biti zaokružune na najbliži puni euro iznosu. Dalje je odgovornost Brokera ograničena u tom smislu da ne obuhvata izgubljeni profit.

5.2 Broker ne odgovara za takve štete, koje su iz obaveze klijenta nastale kroz određivanje ispravne sume za osiguranje. 

5.3 Klijent mora obavijestiti brokera odmah po saznanju o nekoj štete i poduzeti sve moguće mjere opreza sa ciljem ublažavanje štete.

5.4 Klijent potvrđuje da je razumio, da potpisivanje zahtjeva sa Brokerom još neznači da ima osiguravajuću zaštitu, jer taj zahtjev mora još biti prihvaćen od osiguravajuće kuće. Klijent potvrđuje dalje da između potpisa zahtjeva i njegovog prihvaćanja od strane osiguravajuće kuće može doći do nepokrivenosti toga rizika. Iz te okolnosti ne može broker biti odgovoran.

5.5 Uslov za odnos odgovornosti između klijenta i Broker je postojanje pismenog naloga za osiguranje. Iz usmenog naloga klijenta se nemože proizvesti odgovornost Brokera.

5.6 Zahtjevi za naknadu štete protiv Brokera zastarjevaju u roku od 6 (šest) mjeseci nakon što je oštećenom šteta bila poznata ili (morala biti poznata),(relativno zastarjevanje), međutim najkasnije u roku od 3 (tri) godine od opravdanog zahtjeva za odštetu(apsolutno zastarjevanje).

6. Provizija –Honorar

Brokera nema pravo na naplatu honorara od klijenta – osim ako to nije izričito napismeno dogovoreno . To se takođe odnosi i na moguću naknadu honorara zbog savjetovanja. Zahtjev Brokera na naknadu troškova gotovine nije pogođeni ovom odredbom.

7. Objave

7.1 Kao adresa za objavu promjena ili novosti važi zadnja Brokeru poznata adresa od klijenta.

7.2 Klijent uzima do znanja da zbog povremeno mogućih, tehnički neizbježnih pogreška kod prijenos e-mailova može doći do gubljenja podataka, njihovog oštećena ili čak javne poznatosti. Za ove posljedice preuzima Broker odgovornst samo ako ih je on prouzrokovao. Pristup e-mail ne prouzrokuje privremenu pokrivenost niti ima dejstvo na prihvaćanje ponude.

8. Tajnost –Zaštita podataka

8.1 Brokera je zadužen za tajnost, mora štiti komercijalne i industrijske tajne njegovih klijenta, koje su mu poznate kroz savjetodavne aktivnosti i osiguravajućim društvima proslijediti samo takve informacije koje su im potrebne za procjenu osigurnog ili rizika kojeg još treba osigurati.

8.2 Klijent je suglasan sa činjecom da će njegovi osobni podaci biti obrađeni korištenjem automatizirani sredstava Brokera i u ispunjenju njegovih ugovornih obaveza predati takođe i trećim osobama.

9. Autorska prava

Klijent potvrđuje da je svaki od Brokera napravljeni koncept, posebno analiza rizika i koncept za osiguranje, djelo zaštićeno autorskim pravom. Svako umnožavanje, promjena ili dopuna, te objavljivanje bilo kojoj trećoj strani zahtijeva pismenu suglasnost Brokera.

10. Završne odredbe

10.1 Izmjene i / ili dopune ovih uvjeta (AGB) vrijede samo u pisanoj formi, a to također vrijedi i za odricanje od pisane forme.

10.2 Ako je bilo koja odredba ovih uvjeta nevažeća ili neprimjenjiva to ne utiče na valjanost ili provodljvost ostalih odredbi ovih uvjeta. Nevažeća ili neprimjenjiva odredba će biti u tom slučaju zamjenjena sa važećom odredbom koja joj najbliže pristaje.

10.3 Izvedba je mjesto Brokerove podružnice. U sporovima će isključivo biti pozvan nadležni sud na mjestu Brokerove podružnice, ukoliko u pojedinim slučajevima ne postoje drugi zakonski propisi. 

10.4 Izričito važi Austrijski zakon s ​​iznimkom međunarodnih referentnih standarda.
 
KOD SPORA ZBOG RAZLIKE ZNAČENJA RIJEČI ILI ČITAVIH REČENICA IZMEĐU OVOGA PREVODA I ORIGINALNIH AGB, DAJE SE DO ZNANJA DA JE SAMO ORIGINALNA VERZIJA NA NJEMAČKOM JEZIKU PRAVNO VAŽEĆA!!!!